Hey, je browser is verouderd!

We hebben gemerkt dat je Internet Explorer gebruikt. We raden je aan om deze website te bekijken met een van de volgende browers:

Privacyverklaring

De bescherming van uw persoonsgegevens is belangrijk voor ACB Tax Consult.

In deze privacyverklaring zetten wij op gedetailleerde wijze uiteen hoe wij, als verwerkingsverantwoordelijke, met uw persoonsgegevens omgaan.

 Als accountantskantoor staan wij in voor de verwerking van heel wat gegevens. Een deel van deze gegevens hebben betrekking op persoonsgegevens en in dit kader delen wij u het volgende mee.

Ons kantoor verzamelt en verwerkt de identiteits- en contactgegevens dat het ontvangt van de cliënt, over de cliënt zelf, zijn gezinsleden, zijn personeel, zijn medewerkers, zijn aangestelden en zijn zakelijke relaties (leveranciers of klanten van de cliënt) en over elke andere nuttige contactpersoon. Deze persoonsgegevens worden verwerkt door ons kantoor in overeenstemming met de Belgische wetgeving over gegevensbescherming en de bepalingen van de Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, van toepassing sinds 25 mei 2018 (hierna ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’).

De cliënt is verantwoordelijk voor de juistheid en het actualiseren van de persoonsgegevens die hij ons kantoor verstrekt en verbindt er zich toe om de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming strikt na te leven ten aanzien van de personen aan wie hij de persoonsgegevens heeft verstrekt. Hij is ook verantwoordelijk voor alle mogelijke persoonsgegevens die hij van zijn klanten, zijn personeel, zijn medewerkers en zijn aangestelden zou kunnen ontvangen.

De cliënt erkent dat hij kennis genomen heeft van de informatie hieronder en machtigt ons kantoor om de persoonsgegevens te verwerken die hij verstrekt in het kader van de door ons kantoor geleverde diensten, en dit in overeenstemming met de bepalingen die opgenomen zijn in deze privacyverklaring.

Huidige Privacyverklaring heeft betrekking op alle persoonsgegevens die worden verzameld en verwerkt door ACB Tax Consult alsook op onze website www.acbtax.be

Door het gebruik van onze diensten en website, aanvaardt u deze privacyverklaring. Wij kunnen op elk moment het privacy beleid wijzigen. Daarom is het raadzaam om regelmatig deze Privacyverklaring te raadplegen.

 Identiteit en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke

ACB Tax Consult BV

Fraikinstraat 20

2200 Herentals

BE 0892.258.854

info@acbtax.be

+32 (0)14 24 70 00

De verantwoordelijke is ingeschreven bij de het Institute for Tax Advisors & Accountants onder erkenningsnummer 50.019.563.

Doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens

Voor elke verwerking worden alleen de gegevens die relevant zijn voor het nastreven van het betrokken doeleinde verwerkt. De verwerking bestaat uit elke bewerking (handmatig of geautomatiseerd) op een persoonsgegeven.

Deze gegevens worden alleen aan onderaannemers, ontvangers en/of derden overgemaakt voor zover dit nodig is in het kader van de voornoemde doeleinden voor genoemde verwerking.

In het algemeen verwerkt ons kantoor de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

– Toepassing van de Wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten.

In toepassing van het artikel 26 van de wet van 18 september 2017 dient ons kantoor met betrekking tot onze cliënten en hun lasthebbers de volgende persoonsgegevens in te winnen: de naam, de voornaam, de geboortedatum en -plaats en, in de mate van het mogelijke, het adres.

 • In toepassing van het artikel 26 van de wet van 18 september 2017 dient ons kantoor betreffende de uiteindelijke begunstigden van de cliënten volgende persoonsgegevens in te winnen: de naam, de voornaam en in de mate van het mogelijk, de geboortedatum en -plaats en

De verwerking van deze persoonsgegevens is een wettelijke verplichting. Zonder deze gegevens kunnen wij niet overgaan tot het aangaan van een zakelijke relatie (art. 33 Wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten).

– De op ons kantoor rustende verplichtingen ten aanzien van de Belgische overheid, van buitenlandse overheden of van internationale instellingen in uitvoering van een wettelijke of reglementaire verplichting, in uitvoering van een gerechtelijke beslissing, of in het kader van de behartiging van een rechtmatig belang door o.a. doch niet uitsluitend de huidige en toekomstige fiscale en sociale wetten noodzaken ons om in het kader van de opdracht waarmee we werden belast persoonsgegevens te verwerken.

De verwerking van deze persoonsgegevens is een wettelijke verplichting en zonder deze gegevens kunnen wij niet overgaan tot het aangaan van een zakelijke relatie.

– Uitvoering van een overeenkomst betreffende boekhoudkundige en fiscale diensten. De verwerking van de persoonsgegevens betreft de gegevens van de cliënten zelf, hun personeelsleden, hun bestuurders en dergelijke, alsook van de andere personen die o.a. als klant of leverancier betrokken zijn bij de activiteit.

Zonder de verstrekking en verwerking van deze gegevens kunnen wij onze opdracht als accountant niet naar behoren uitvoeren.

– Activiteiten van directe prospectie, zoals het versturen van promotionele of commerciële informatie zoals nieuwsbrieven. De cliënt kan op elk ogenblik de inschrijving op informatie- of nieuwsbrieven en andere berichten van ons kantoor stopzetten. De cliënt kan de inschrijving stopzetten door een e-mail te versturen naar het volgende e-mailadres: info@acbtax.be

Concreet verzamelt, registreert en gebruikt ons kantoor de gegevens van de cliënten voor de volgende doeleinden:

 • aangaan en beheren van de contractuele relatie met de cliënt;
  • analyseren, aanpassen en verbeteren van de inhoud van de website van ons kantoor;
  • uitvoeren van onze opdracht;
  • het de cliënt mogelijk maken om berichten en informatie te ontvangen;
  • antwoorden op verzoeken tot informatie;
  • elke communicatieve activiteit van ons kantoor aan de cliënten die daarvoor hun toestemming gegeven hebben;
  • de cliënten op de hoogte brengen van elke wijziging op de website van ons kantoor, de functionaliteiten en de algemene voorwaarden;
  • voor elke andere reden waarvoor de cliënt uitdrukkelijk de toestemming heeft

De rechtsgrond van de verwerking van persoonsgegevens door ons kantoor is:

 • de toestemming van de cliënt

Als de rechtsgrond van de verwerking de toestemming van de cliënt is, heeft deze het recht om die op elk ogenblik in te trekken zonder dat dit de verwerking die werd uitgevoerd vóór de intrekking van de toestemming door de cliënt op nadelige wijze beïnvloedt.

 • het uitvoeren van elk verzoek van de cliënt of de noodzaak om een met de cliënt gesloten overeenkomst uit te
 • Ons kantoor moet bepaalde gegevens van de cliënt kunnen verzamelen om zijn verzoeken in te willigen. Als de cliënt ervoor kiest om deze gegevens niet met ons kantoor te delen, kan dit ervoor zorgen dat de overeenkomst niet kan worden uitgevoerd.
 • een wettelijke verplichting die opgelegd wordt aan de beroepsbeoefenaar om bepaalde gegevens van de cliënt te verzamelen en te bewaren en zodoende aan diverse wettelijke voorschriften te voldoen, met inbegrip van die welke verband houden met belastingen, de boekhouding en de
 • het rechtmatig belang van ons kantoor om de persoonsgegevens van de cliënt te verwerken, op voorwaarde dat dit in overeenstemming gebeurt met de belangen en fundamentele rechten en vrijheden van de cliënt.

Ons kantoor heeft een rechtmatig belang om communicatie met de cliënten te onderhouden, onder meer om:

 • hun verzoeken in te willigen of de opdracht beter uit te voeren;
 • misbruik en fraude te voorkomen, de rechtmatigheid van de verrichtingen te controleren, de rechten van ons kantoor uit te oefenen, te verdedigen en te beschermen, bijvoorbeeld bij een geschil;
 • het bewijs te leveren van een mogelijke schending van de rechten van ons kantoor;
 • onze relaties met de cliënt te beheren en te verbeteren;
 • de dienstverlening van ons kantoor voortdurend te

Ons kantoor waakt in elk geval over een evenredige balans tussen zijn rechtmatig belang en de eerbiediging van het privéleven van zijn cliënten.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt en van wie?

Ons kantoor verwerkt alleen de persoonsgegevens die de betrokkene of zijn aanverwanten  zelf heeft verstrekt:

 • identificatiegegevens zoals de naam en voornaam, burgerlijke staat, geboortedatum, adres, werkgever, hoedanigheid, telefoonnummer en e-mailadres, nationaal nummer en ondernemingsnummer;
 • biometrische gegevens (kopie van de elektronische identiteitskaart of van het paspoort);
 • bankgegevens nodig voor de uitvoering van de opdracht door ons kantoor, zoals de IBAN- en BIC/SWIFT-bankrekeningnummers;
 • facturatiegegevens;
 • communicatie tussen de cliënt en ons kantoor;
 • in het kader van de aangifte van de personenbelasting via Tax-on-web, worden de volgende gegevens verwerkt: kinderen, lidmaatschap van een vakbond of een politieke organisatie, medische gegevens;
 • elk ander persoonsgegeven dat nodig is om de opdracht te kunnen

Ons kantoor verwerkt persoonsgegevens die niet door de betrokkene werden verstrekt:

 • persoonsgegevens die door de cliënt werden overgemaakt en die slaan op zijn medewerkers, bestuurders, klanten, leveranciers, opdrachtgevers, maar ook over potentiële cliënten en potentiële

Ons kantoor verwerkt persoonsgegevens die niet door de cliënt werden verstrekt:

 • de persoonsgegevens kunnen afkomstig zijn van openbare bronnen zoals de Kruispuntbank van Ondernemingen, het Belgisch Staatsblad en de bijlagen ervan en de Nationale Bank van België (Balanscentrale);
 • In het kader van de opdracht, kan ons kantoor ook bepaalde gegevens verzamelen via andere bedrijven, onder meer wanneer die afkomstig zijn van volgende bronnen:
  • andere bedrijven die op onze diensten een beroep willen doen in het kader van een zaak die u betreft (bv. als derde, medecontractant, aandeelhouder, verwant gezinslid voor belastingaangifte, enz…);
  • rechtsmachten;
  • gerechtsdeurwaarders of notarissen;
  • de belastingadministratie of sociale administratie;
  • de klanten/leveranciers…

 Ontvanger van gegevens

– Mededeling aan andere derden dan dienstverleners.

Ons kantoor kan persoonsgegevens doorgeven op verzoek van elke wettelijk bevoegde overheid of uit eigen beweging, als het te goeder trouw meent dat het doorgeven van die inlichtingen nodig is om aan de wetgeving en aan de reglementering te voldoen, of om de rechten of goederen van ons kantoor, onze cliënten, onze internetsite en/of uzelf te verdedigen en/of te beschermen.

– Mededeling aan derden-dienstverleners

Ons kantoor doet een beroep op derden-dienstverleners:

 • ons kantoor gebruikt e-boekhoudsoftware en bijhorende portalen;
 • ons kantoor doet een beroep op externe medewerkers voor het uitvoeren van

bepaalde taken of specifieke opdrachten (bedrijfsrevisor, notaris…).

Ons kantoor kan persoonlijke informatie van haar cliënten meedelen aan derden voor zover die informatie nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met haar cliënten. In dit geval delen die derden die informatie niet aan andere derden mee, behalve in een van de volgende situaties:

 • de mededeling van die informatie door die derden aan hun leveranciers of onderaannemers is nodig voor de uitvoering van de overeenkomst;
 • wanneer die derden er door de geldende wetgeving toe gehouden zijn om sommige inlichtingen of sommige documenten aan de bevoegde overheden mee te delen op het gebied van de strijd tegen het witwissen van geld, en, in het algemeen, aan elke bevoegde publieke overheid.

De mededeling van die informatie aan de voornoemde personen moet in alle omstandigheden beperkt worden tot die informatie welke strikt noodzakelijk of vereist is door de geldende wetgeving.

– Doorgifte aan een land buiten de Europese Economische Ruimte (indien van toepassing)

Ons kantoor geeft alleen gegevens door aan een land buiten de Europese Economische Ruimte wanneer dit land een passend beschermingsniveau waarborgt in de zin van de geldende wetgeving en, in het bijzonder, in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, of binnen de grenzen toegestaan door de geldende wetgeving, bijvoorbeeld door de bescherming van gegevens te waarborgen door aangepaste contractuele bepalingen.

 Veiligheidsmaatregelen

Ons kantoor heeft passende organisatorische en technische maatregelen getroffen welke betrekking hebben zowel op het verzamelen als het bewaren van gegevens om een op het risico afgestemd beschermingsniveau te waarborgen en, voor zover mogelijk, het volgende te verhinderen:

 • ongeoorloofde toegang tot of wijziging van die gegevens;
 • ongepast gebruik of de verspreiding van die gegevens;
 • onwettige vernietiging of onopzettelijk verlies van die

Deze procedures zijn ook van toepassing op alle onderaannemers waarop ons kantoor een beroep doet.

In dit opzicht hebben de werknemers, aandeelhouders of medewerkers van ons kantoor die toegang hebben tot die gegevens een strenge geheimhoudingsplicht.

Ons kantoor kan echter niet verantwoordelijk gehouden worden in geval van diefstal of verduistering van die gegevens door een derde ondanks de ingevoerde beveiligings- maatregelen.

Bewaringstermijn

– Persoonsgegevens die ons kantoor moet bewaren krachtens de Wet van 18 september 2017

Dit betreft de identificatiegegevens en het afschrift van de bewijsstukken omtrent onze cliënten, de interne en externe lasthebbers alsmede de uiteindelijke begunstigden van onze cliënten.

Deze persoonsgegevens worden, in overeenstemming met artikel 60 van de Wet van 18 september 2017, bewaard tot uiterlijk tien jaar na het einde van de zakelijke relatie met de cliënt of te rekenen vanaf de datum van een occasionele verrichting.

– Andere persoonsgegevens

De persoonsgegevens van de andere dan hierboven vermelde personen worden slechts bewaard gedurende de termijnen zoals voorzien in de toepasselijke wetgeving zoals de boekhoudwetgeving, de fiscale wetgeving, de sociale wetgeving, behalve voor wat de persoonsgegevens betreft die ons kantoor langer moet bewaren op basis van een specifieke wetgeving of in geval van een hangend geschil waarvoor de persoonsgegevens nodig zijn.

– Na het verstrijken van de voormelde termijnen worden de persoonsgegevens gewist, tenzij              een andere geldende wetgeving een langere bewaartermijn voorziet.

Rechten van toegang, rectificatie, vergetelheid, gegevens- overdraagbaarheid, bezwaar, niet-profilering en betreffende kennisgeving veiligheidsgebreken

In overeenstemming met de reglementering op het gebied van verwerking van persoonsgegevens, beschikt de cliënt over de volgende rechten onder voorbehoud van het bijzondere geval opgenomen in artikel 8.2:

 • recht om te worden geïnformeerd over de doeleinden van de verwerking en over de identiteit van de verwerkingsverantwoordelijke;
 • recht op inzage: de cliënt heeft het recht om op elk moment te vragen of zijn gegevens verzameld werden, voor hoelang en met welk doel;
 • recht op bezwaar: de cliënt kan op elk moment bezwaar maken tegen het gebruik van zijn gegevens door ons kantoor;
 • recht op rectificatie: de cliënt heeft het recht om op elk moment op eenvoudig verzoek te vragen dat zijn foutieve of onvolledige gegevens gecorrigeerd of aangevuld worden;
 • recht op beperking van de verwerking: de cliënt kan een beperking van de verwerking van zijn gegevens vragen. Dit betekent dat de gegevens in kwestie moeten worden ‘gemarkeerd’ in het informaticasysteem van ons kantoor en dat ze gedurende een bepaalde periode niet kunnen worden gebruikt;
 • recht op wissing van de gegevens (‘recht op vergetelheid’): onder voorbehoud van de door de wet bepaalde uitzonderingen, heeft de cliënt het recht om te vragen dat zijn gegevens gewist zouden worden met uitzondering van die welke ons kantoor moet bewaren op grond van een wettelijke verplichting;
 • recht op gegevensoverdraagbaarheid: de cliënt kan vragen dat men hem zijn gegevens overmaakt in een ‘gestructureerd, gangbaar en machine leesbaar formaat’ en kan ons kantoor ook vragen om die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te maken;
 • recht op klacht: de cliënt kan een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit;

Voor het toepassen van uw rechten, kunt u altijd een schriftelijk verzoek richten, samen met een kopie van uw identiteitskaart of uw paspoort aan de verwerkingsverantwoordelijke per e-mail: info@acbtax.be of per gewone brief.

– Betreffende de persoonsgegevens die ons kantoor moet bewaren in toepassing van de Wet van 18 september 2017.

Dit betreft de persoonsgegevens van onze cliënten, de lasthebbers en de uiteindelijke begunstigden van de cliënten.

Ter zake dienen wij u te wijzen op het artikel 65 van de wet van 18 september 2017:

Art. 65. De persoon op wie krachtens deze wet de verwerking van de persoonsgegevens van toepassing is, geniet niet van het recht op toegang en de rechtzetting van zijn gegevens, noch van het recht om vergeten te worden, op gegevensoverdraagbaarheid of om bezwaren aan te voeren, noch van het recht om niet geprofileerd te worden, noch van kennisgeving van de veiligheidsgebreken.

Het recht op toegang van de betrokken persoon tot de persoonsgegevens die hem aangaan, wordt onrechtstreeks uitgeoefend, krachtens het artikel 13 van de voornoemde wet van 8 december 1992, bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer zoals ingesteld door artikel 23 van dezelfde wet.

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer deelt uitsluitend aan de verzoeker mede dat de nodige verificaties werden verricht en over het resultaat daarvan wat de rechtmatigheid van de verwerking in kwestie betreft.

Deze gegevens kunnen worden meegedeeld aan de verzoeker wanneer de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, in samenspraak met de CFI en na advies van de verantwoordelijke voor de verwerking, enerzijds vaststelt dat de mededeling ervan niet vatbaar is voor bekendmaking van het bestaan van een melding van een vermoeden bedoeld in de artikelen 47 en 54, van de gevolgen die hieraan werden gegeven of van de uitoefening door de CFI van haar recht om bijkomende inlichtingen te vragen op grond van artikel 81, noch vatbaar is om de doelstelling van de strijd tegen WG/FT in het gedrang te brengen, en anderzijds vaststelt dat de betreffende gegevens betrekking hebben op de verzoeker en door onderworpen entiteiten, de CFI of de toezichtautoriteiten worden bijgehouden voor toepassing van deze wet.

 Klachten? U kan steeds terecht bij de nationale toezichthouder.

Inzake de verwerking van de persoonsgegevens door ons kantoor kan U een klacht indienen   bij de Gegevensbeschermingsautoriteit:

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

Tel +32 (0)2 274 48 00

E-mail: contact@apd-gba.be

URL: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Updates en wijzigingen van de privacyverklaring

Ons kantoor kan de privacyverklaring wijzigen of aanpassen mits het de cliënten hiervan op de hoogte brengt via de website van ons kantoor of per e-mail. Dit kan onder meer om te voldoen aan nieuwe wetgeving en/of regelgeving die van toepassing is op het gebied van bescherming van persoonsgegevens, aanbevelingen van de Belgische Gegevensbeschermings autoriteit, richtsnoeren, aanbevelingen en beste praktijken van het Europees Comité voor gegevensbescherming en beslissingen van hoven en rechtbanken over deze kwestie.

Cookies

Tijdens een bezoek aan onze website kunnen cookies op de computer van de bezoeker worden geplaatst. We doen dit enkel en alleen om uw ervaring op onze website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Zo kunnen wij bijvoorbeeld uw taalkeuze onthouden.

Deze cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoekers op anders websites te volgen. Bovendien zijn die cookies nodig voor een goede werking van de website.

Wil u toch geen cookies gebruiken, dan kan u dit verhinderen via een instelling in uw  internetbrowser. Raadpleeg hiervoor de helpfunctie van de internetbrowser.

Links met andere websites en sociale media

U kan via onze website inloggen in het platform van diverse softwareapplicaties.  Onze website bevat verder ook links naar andere websites. Deze Privacyverklaring geldt enkel voor onze website. We raden u dan ook aan de Privacyverklaring van de andere websites te raadplegen. We zijn niet aansprakelijk voor het privacy beleid van andere websites, zelfs niet indien u deze website bezoekt via één van de links op onze website.

Daarnaast zijn op onze website ook knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken zoals Facebook, Twitter, Linkedin, Instagram en Google+. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook, Twitter, Linkedin, Instagram en Google zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie boven).

Lees daarom de privacyverklaring van Facebook, Twitter, Linkedin, Instagram en Google (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met jouw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Vragen

Indien u vragen heeft over onze Privacyverklaring, uw rechten wenst uit te oefenen, of de door u  verstrekte gegevens of instellingen wenst te wijzigen, dan kunt u bij ons hiervoor terecht:

 • op kantoor na afspraak
 • per mail op info@acbtax.be
 • of per brief op het kantooradres