Nu de aangekondigde versoepelingen zich blijken door te zetten en we ons weer in een opstartfase bevinden, geven wij graag nog eens een overzicht van de belangrijkste steunmaatregelen die momenteel van kracht zijn en die je verder op weg kunnen helpen.

STEUNPAKKET VOOR HORECA  EN ZWAAR GETROFFEN SECTOREN

De Federale regering heeft een bijkomend steunpakket voorzien voor de heropstart van verschillende sectoren, waaronder de horeca.

1. Tijdelijke btw-verlaging voor de horeca
De horeca zal kunnen rekenen op een tijdelijke btw-verlaging tot en met 30 september 2021.
Deze tijdelijke verlaging heeft betrekking op maaltijden en alle dranken. De btw op deze producten wordt verlaagd naar 6%.
2. Vrijstelling van de jaarlijkse vakantiebijdrage in de horeca
De regering heeft beslist dat werkgevers in de horeca de eenmalige jaarlijkse bijdrage van 10,27% op de brutolonen in 2021 niet hoeven te betalen.

3. RSZ-vermindering als stimulans voor de wedertewerkstelling
Werkgevers die tijdelijk werkloze werknemers opnieuw tewerkstellen of extra werknemers in dienst nemen zullen in het derde kwartaal van 2021 kunnen genieten van een vermindering van de RSZ-bijdragen. (voor maximaal 5 werknemers per vestiging).

4. Stimuleren van studentenjobs
De gepresteerde uren door een jobstudent in het derde kwartaal van 2021 zullen bij wijze van uitzondering niet worden meegerekend in hun jaarlijks quotum van maximaal 475 uur per jaar werken. Zodoende zij door het voordeeltarief van solidariteitsbijdragen een meerwaarde kunnen betekenen als arbeidskracht.

5. Steun voor “corona-werklozen”
Belgen die tijdens de coronacrisis werkloos zijn geworden kunnen van volgende bescherming genieten:
– De bijkomende premie voor langdurig tijdelijk werklozen wordt (naast de verplicht gesloten sectoren op 1 maart 2021) uitgebreid voor de niet-medische contactberoepen.
– De coronaperiode (12 maanden) wordt geneutraliseerd bij de berekening van de periode die in aanmerking wordt genomen voor de werkloosheidsuitkeringen.
– Tijdelijke werklozen die van job veranderden en voor een lager loon hebben moeten kiezen zullen bij een eventuele nieuwe werkloosheid recht hebben op een werkloosheidsuitkering op basis van vroegere (hogere) lonen.

OVERZICHT VLAAMS BESCHERMINGSMECHANISME

(maart – april – mei – juni)

1. Voor wie, wat en hoe?

– Voor Vlaamse ondernemingen met een omzetverlies van minstens 60% ten gevolge de substantiële exploitatiebeperkingen door de coronamaatregelen en voor ondernemingen die verplicht moeten sluiten.

– Voor zelfstandige in hoofdberoep of bijberoepers met een netto belastbaar inkomenvan minstens € 6.996,89.

– Steun van 5, 10 of 15 % van de omzet (excl. btw) van de betreffende maand in 2019 (te vergelijken met 2021 voor de bepaling van het omzetverlies)

2. Deadlines !

– nr. 6 – MAART = aanvragen voor 15 mei 2021

– nr. 7 – APRIL = aanvragen voor 15 juni 2021

– nr. 8 – MEI = aanvragen vanaf 5 juni en voor 5 juli 2021

– nr. 9 – JUNI = aanvragen vanaf 6 juli en voor 6 augustus 20211

=> aanvragen en meer info op de website van VLAIO

Nieuw Vlaams Beschermingsmechanisme

SOCIALE ZEKERHEID ZELFSTANDIGE 

NIEUWS EN MOGELIJKHEDEN

1. Overbruggingsrecht getroffen door Paaspauze?

– niet-medische contactberoepen => recht op dubbele uitkering voor maart en april

– niet-essentiële winkels VOLLEDIG GESLOTEN => => recht op dubbele uitkering voor maart en/of april

– niet-essentiële winkels OPEN OP AFSPRAAK => enkel recht op enkele uitkering voor maart en/of april bij een omzetverlies van 40%

=> extra mogelijkheid overbruggingsrecht (OBR) kinderopvang:

Indien geen 40% omzetdaling, maar je je activiteit tijdens de paaspauze onderbrak om je kind op te vangen, kan je het overbruggingsrecht aanvragen omwille van kinderopvang bij 7 dagen aaneengesloten onderbreking.

Let op: Als je je activiteit volledig onderbroken hebt van 29 maart tot 2 april om je kind op te vangen, geldt dit als een onderbreking van 7 dagen en kan je een uitkering krijgen van 322,92 euro zonder gezinslast of 403,53 euro met gezinslast.

Hieronder een schematisch overzicht en een opsomming van alle deadlines van Xerius SVF

Overzicht overbruggingsrechten

2. Opstarten als zelfstandige in gesloten sector

Voor dubbel overbruggingsrecht (OBR) moet er sprake zijn van daadwerkelijke uitoefening van de zelfstandige activiteit die bestond vóór de sluitingsmaatregel van de overheid.

Dubbel OBR is mogelijk indien er duidelijke en objectieve aanwijzingen: voorafgaandelijk moeten er reeds nodige stappen ondernomen zijn om als zelfstandige effectief op te starten.

Vb. in orde brengen van verschillende inschrijvingen, publiciteit, persartikels, ondertekening van (handels)huur- of andere contracten, het afsluiten van verzekeringen,…

3. Coronacrisis: vrijstelling sociale bijdragen

Tijdens de coronacrisis worden de voorwaarden en het aanvraagformulier om een vrijstelling van sociale bijdragen aan te vragen sterk vereenvoudigd.

Zelfstandigen in hoofdberoep, meewerkende echtgenoten (maxistatuut) en gepensioneerden met een zelfstandige activiteit kunnen via een vereenvoudigde aanvraagprocedure vrijstelling aanvragen voor:

– de sociale bijdragen van het tweede, het derde of het vierde kwartaal 2020.

– de sociale bijdragen van het eerste en het tweede kwartaal 2021

– regularisatiebijdragen (na een inkomstenherziening) voor het bijdragejaar 2018 en 2019 die vervallen tussen 30 september 2020 en 30 juni 2021.

Let op: Je verliest je pensioenrechten voor de kwartalen die vrijgesteld worden van bijdragebetaling.
Ter info: Bijkomend kan je ook nog het bedrag van je voorlopige bijdragen laten aanpassen en/of een uitstel van betaling van je sociale bijdragen aanvragen.

4. Betalingsuitstel vennootschapsbijdrage

In principe moet een vennootschap de jaarlijkse vennootschapsbijdrage uiterlijk op 30 juni van elk jaar betalen. Door de coronacrisis wordt de deadline voor de betaling dit jaar met zes maanden verschoven. De vennootschapsbijdrage voor het jaar 2021 moet dus uiterlijk op 31 december 2021 betaald zijn aan het sociaal verzekeringsfonds.

Ter info: Startende vennootschap kunnen de eerste drie jaar vanaf oprichting meestal van vrijstelling genieten.

MEER INFO?

Meer informatie over de coronamaatregelen, mogelijke overbruggingsrechten, vrijstellingen en uitstellen van sociale bijdragen vindt je terug via  je eigen sociaal verzekeringsfonds.

Ga hier rechtstreeks naar jouw verzekeringsfonds en bekijk de mogelijkheden:

Acerta    Liantis    Xerius    Group S    Securex    Partena    Avixi

OVERIGE VLAAMSE EN FEDERALE STEUNMAATREGELEN

1. Globalisatiepremie

Bedrijven die een omzet hadden van minimaal € 450.000 in de periode van 1 april tot en met 31 december 2019 en in 2020 zwaar getroffen werden door de coronamaatregelen, kunnen steun krijgen van de Vlaamse regering via het corona globalisatiemechanisme.

Check hier of je aan de voorwaarden voldoet

2. Belastingvoordeel kwijtschelding huur

Wie een pand verhuurt aan een zelfstandige in hoofdberoep, een kleine vennootschap of een kleine vereniging, die verplicht gesloten is door de federale coronamaatregelen, kan binnenkort een belastingvoordeel bekomen van 30% van de kwijtgescholden huurprijs en huurvoordelen in de maanden maart, april en/of mei 2021 toegekend door de Federale overheid.

Let op! Deze maatregel is nog niet operationeel

Meer informatie lees je alvast hier

3. Tax Shelter COVID-19

Om particulieren aan te moedigen kapitaal te investeren in ondernemers die het moeilijk hebben in deze crisis wordt er voor de tweede maal in deze crisis door de Federale overheid een Tax Shelter gelanceerd voor kleine vennootschappen waarvan de omzet voor de periode van 2 november 2020 tot 31 december 2020 met minstens 30% gedaald was ten opzichte van dezelfde periode van 2019.

Let op! Deze maatregel is nog niet operationeel.

Meer informatie lees je alvast hier